Sieci elektryczne

Polityka prywatności oraz RODO


Polityka Bezpieczeństwa

Informujemy, iż w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Opa Carbo Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach wprowadziła Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych. Akty prawne, którym niniejsza Polityka jest podporządkowana to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (stosowane od 25 maja 2018 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane RODO oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Celem Polityki jest wskazanie działań, jakie należy wykonać oraz ustanowienie reguł i zasad postępowania, w celu właściwego wykonania obowiązków administratora danych osobowych w zakresie zabezpieczenia danych osobowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO. Przez bezpieczeństwo danych osobowych rozumie się zabezpieczenie danych poprzez wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych przed ich przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa i założeniami Spółki Opa Carbo. Polityka obowiązuje wszystkich Pracowników, Współpracowników, Kontrahentów oraz Kandydatów do pracy w Spółce Opa Carbo oraz osoby mające dostęp do danych, których Spółka jest administratorem.

ADMINISTRATOR DANYCH
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Opa Carbo Spółka z o.o. w Tychach (kontakt: ul. Budowlanych 168, 43 – 100 Tychy), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód Wydział VIII Gospodarczy pod numerem 0000444807, NIP 635-000-05-58, REGON: 271241417, email: sekretariat@opa-carbo.pl, www.opa-carbo.pl

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA
1. Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa w Opa Carbo Spółka z o.o. w Tychach: adres ul. Budowlanych 168, 43 – 100 Tychy, adres email: abdo@opa-carbo.pl, tel. (32) 738 60 53.

PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO.
2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
3. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO.
4. W niektórych sytuacjach przetwarzanie danych może odbywać się w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes administratora, jakim jest np. bezpieczeństwo osób lub mienia oraz windykacja na podstawie art. 6 ust. 1  lit. f RODO.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
1. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych , w których są przetwarzane Pani/Pana dane.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH
1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY
1. Ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody do przetwarzania danych osobowych w  sytuacji, kiedy konieczne jest jej wyrażenie , a w przypadku wcześniejszego wyrażenia zgody, do jej cofnięcia.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Administratora Danych w Opa Carbo Spółka z o.o. w Tychach, adres: ul. Budowlanych 168, 43 – 100 Tychy, adres email: abdo@opa-carbo.pl, tel. (32) 738 60 53 lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE
1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Sieci elektryczne

Kontakt

Siedziba spółki:
43-100 Tychy
ul. Budowlanych 168
NIP: 635-000-05-58
REGON: 271241417
Nr KRS: 0000444807
Godziny pracy:
pon-pt 7.00-15.00
BDO: 000013774
Dyrektor Techniczny:
+48 32 738 60 72
Dyrektor Techniczny
ds. eksploatacji urządzeń
energomechanicznych:
+48 32 738 60 68
Biuro Zarządu:
+48 32 738 60 99
Dział Umów i Marketingu:
+48 32 738 60 67
przetargi@opa-carbo.pl

Formularz

Go to top